Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Nederland duurzaam aan kop

April 2010

 

Dit is het tweede advies van de Commissie Corbey over vaste biomassa, na het eerdere Biobased economy: duurzaam en duidelijk. Richtte het eerste advies zich vooral op het te voeren beleid in Europees verband, Nederland duurzaam aan kop kijkt naar wat Nederland zelf kan doen, los van wat er in EU-verband gebeurt.

 

Om de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie in 2020 te halen, is een grootschalige inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte noodzakelijk. Nederland is daarvoor voor een groot deel afhankelijk van geïmporteerde biomassa. Dit betreft vaak vaste biomassa: houtpellets of agrarische reststromen. Er gelden nog geen duurzaamheidseisen voor vaste biomassastromen.

 

In de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) zijn duurzaamheidscriteria opgenomen voor biotransportbrandstoffen en vloeibare biomassastromen voor elektriciteit. De Europese Commissie stelt dat het moeilijk is om geharmoniseerde duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa op te stellen. Bovendien vindt de EC dat de duurzaamheidsrisico’s op dit moment laag zijn. Daarom doet de EC geen voorstel voor wettelijk bindende duurzaamheidscriteria voor vaste of gasvormige biomassa. Iedere lidstaat moet zelf besluiten of zij wel of geen duurzaamheidscriteria zal voorschrijven voor vaste of gasvormige biomassa voor elektriciteit en warmte/koude, en zo ja, welke duurzaamheidscriteria.

 

De Commissie Corbey is van mening dat grootschalige inzet van vaste of gasvormige biomassa voor elektriciteit/warmte in Nederland duurzaamheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Beleid is noodzakelijk om deze risico’s te vermijden of te beperken.

 

Downloads
Advies Nederland duurzaam aan kop
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet