Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

Leden over de Commissie Corbey

‘Ik zou als belangrijkste kracht van de commissie niet het compromis willen noemen, maar de wáárde daarvan. Wat mij betreft bereikten we duurzame win/wins en dat is meer dan een compromis.’
Rop Zoetemeyer, Chief Technology Officer van Corbion

‘Een biobased economie biedt zoveel kansen aan people, planet en profit, maar staat helaas nog in de kinderschoenen. Met de commissie hebben we duurzame, hernieuwbare alternatieven op de overheidsagenda gekregen en potentie ook al concreet kunnen verzilveren.’
Ward Mosmuller, directeur corporate affairs DSM

‘Een duurzame bio-economie begint met duurzame en efficiënte landbouw. Daarvoor is een integrale benadering nodig. Als commissie hebben we ons daar hard voor gemaakt.’
Frank Bergmans, manager duurzame ontwikkeling MVO

‘Duurzaamheid dient het fundament van de nieuwe circulaire economie te zijn. Hoe breder gedragen, hoe steviger het fundament. De Commissie Corbey heeft hieraan meer dan een steentje bijgedragen, door met constructief overleg tot gefundeerde adviezen te komen. Hopelijk krijgt de commissie een vervolg en neemt Nederland de lead op weg naar een duurzame circulaire economie.’
Peter-Paul Schouwenberg, hoofd milieu bij RWE

'"Biobrandstoffen zijn een politieke realiteit”, sprak een staatssecretaris inmiddels ruim 10 jaar geleden. Met de Commissie Corbey hebben we er steeds naar gestreefd om voor de verplichte bijmenging daadwerkelijk duurzame biobrandstoffen te gebruiken. Door de grote diversiteit van de leden was de commissie zeer doeltreffend in het afwegen van mogelijkheden om de invloed van mens op klimaat te verminderen.’
Dominic Boot, voormalig directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie

'De Commissie Corbey bracht tegengestelde partijen aan tafel, wat tot stevige discussies en meningsverschillen heeft geleid. Door de wil om toch tot gezamenlijke adviezen te komen, heeft de commissie een belangrijke politieke rol vervuld. Voor Oxfam Novib is de reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de bijmengverplichting te beperken van groot belang geweest.'
Sander van Bennekom, beleidsmedewerker Oxfam Novib

 

'De Commissie Corbey heeft de discussie over duurzaamheidscriteria verbreed van enkel biobrandstoffen naar de bio-economie als geheel. Ook voor voedsel, materialen en organische reststromen zijn criteria nodig om duurzaam biomassagebruik van biomassa te waarborgen. Door overeenstemming op hoofdlijnen zoals sturing op CO2 en de noodzaak van een gelijk speelveld, wonnen de adviezen van de commissie aan samenhang en diepgang.'
Daan Dijk, managing director afdeling duurzaamheid Rabobank

'In de Commissie Corbey is een echte stap gemaakt met een gezamenlijke visie over het gebruik van biomassa als grondstof voor sectoren als de chemie. Het advies aan de overheid om de inzet van biomassa voor zowel materialen en chemie als voor energietoepassingen gelijk te stimuleren, betekent veel voor de verdere ontwikkeling van een bio-economie.'
Reinier Gerrits, speerpuntmanager energie en klimaat bij VNCI

'De Commissie Corbey is van meerwaarde geweest voor de duurzaamheidsdiscussie binnen Nederland, omdat partijen van alle uiteinden van het duurzaamheidsspectrum gemotiveerd waren om samen de contouren van nieuw beleid neer te zetten. De bereidheid om elkaars uitgangspunten te begrijpen in de relatieve luwte van deze commissie heeft tot goede resultaten geleid.'
Rob Groeliker, directeur Biopetrol Group

 

‘De commissie was voor mij een platform waar ik met mensen in contact kwam met een andere achtergrond, die ik in mijn dagelijkse werkpraktijk niet vaak tegenkom. Ik leerde hiervan hoe anderen redeneren. We vonden elkaar op het thema dat ons allen aangaat: duurzaamheid.’
Annemarie van der Rest, manager health, safety and environmental affairs Shell

‘Ik kwam in de commissie met mijn ‘duurzame brandstoffen’-bril op en vond de uitdaging in samen met alle andere zienswijzen tot werkbare compromissen te komen. Niet in één keer, maar in stappen de CO2-impact van transportbrandstoffen verlagen. En vanuit daar steeds verder verduurzamen.’
Bart-Willem ten Cate, directeur Refuel BV

‘De uitwisseling met deze grote diversiteit aan mensen werkte verrijkend voor mijn eigen inzicht. Ik ben blij met de concrete bijdrage die ik heb kunnen leveren op het gebied van duurzaam bos, hout, biomassa, certificering en zeker ook het Afval-advies.’
Kees Boon, voorzitter Algemene Vereniging Inlands Hout

‘Voor mij is de commissie het perfecte voorbeeld van het Nederlandse poldermodel: hoe je met zoveel stakeholders en belangen toch tot goede adviezen kunt komen waarin iedereen zich kan vinden. Een toegevoegde waarde die in andere landen ontbreekt – partijen staan daar meer tegenóver elkaar in plaats van naast elkaar.’
Martin Junginger, docent en onderzoeker Energy & Resources bij Copernicus Instituut UU

‘Samen met de commissie heb ik me hard kunnen maken voor een duurzame ontwikkeling van de biobased economie op basis van commercieel gedreven innovatie en een level playing field zonder subsidies of incentives.’
Kees Verhaar, CEO Arizona Chemical

‘Ik vond het waardevol dat ik via de commissie onze invalshoek kon toetsen bij overheid, andere bedrijven en ngo’s. Met deze multi-stakeholder-aanpak hebben we als commissie de afgelopen jaren concrete stappen voorwaarts kunnen zetten.’
Sekhar Lahiri, manager duurzaamheid en consumentenzaken bij Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

‘De kracht van de commissie is de brede groep stakeholders die gezamenlijk zoekt naar de balans tussen economische én ecologische belangen. Met vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s zijn we erin geslaagd om het eens te worden over duurzaamheid als randvoorwaarde voor de biobased economie.’
Marieke Harteveld, senior adviseur biobased economy bij IUNC NL

‘Duurzame biomassa is schaars, dus is het belangrijk dat het naar de juiste toepassingen gaat. Beleid is nog te vaak gericht op economische belangen op de korte termijn. De overheid zou de maatschappelijke belangen op lange termijn, zoals bodemvruchtbaarheid en voedselzekerheid, beter in het economische systeem moeten verankeren.’
Marieke Gombault, programmamanager grondstoffen Stichting Natuur & Milieu

‘Om écht iets te bereiken, moet je potjes durven breken. Daarvoor is politieke moed nodig. De meerwaarde van de commissie is de gedegen uitwerking van onze adviezen. Dat heeft ervoor gezorgd dat beleid op biobrandstoffen goed is uitgevoerd.’
Wolter Elbersen, biomassa- en bio-energieonderzoeker Food & Biobased Research instituut van Wageningen UR

‘Als commissie zijn we erin geslaagd om appels en peren in één gezamenlijke visie te vatten. Daarvoor moet je samen in gesprek en verder kijken dan je eigen sector. De commissie heeft een stevig en samenhangend bouwwerk opgeleverd dat ook komende jaren nog relevant is voor beleid.’  
Johan Sanders, emeritus hoogleraar Valorisatie van Plantaardige Productieketens Wageningen UR