Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

Voorwoord minister Kamp

 

De transitie van een ‘fossil based’ naar een ‘biobased’ economy is noodzakelijk. Vanwege onze energiezekerheid, de groeiende grondstofschaarste en de reductie van broeikasgassen, maar zeker ook vanwege de economische kansen. Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen, en heeft de unieke eigenschap dat het als grondstof kan dienen voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. En juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector.

 

Daarom stimuleert mijn ministerie actief de ontwikkeling van de biobased economy, sinds 2013 als onderdeel van het Groene Groeibeleid. Dit beleid zet in op slimme marktprikkels, creëren van ruimte in regels, bevordert innovatie en profileert de overheid als netwerkpartner. We maken beleid concreet door het sluiten van Green Deals, het signaleren en opheffen van belemmerde wet- en regelgeving, de biobased agenda van de topsectoren energie, chemie en agrifood en de drukbezochte website www.biobasedeconomy.nl.Het belang van een goed draaiende biobased economy neemt in de toekomst alleen maar toe. Denk bijvoorbeeld aan de versterkte inzet op CO2-reductie naar aanleiding van de onlangs gehouden Klimaatconferentie in Parijs.

 

De ‘CommissieDuurzaamheidsvraagstukken Biomassa’ heeft de afgelopen zes jaar met haar adviezen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van overheidsbeleid gericht op de biobased economy. De commissie adviseerde ons onder andere over biobrandstoffen, de inzet van vaste biomassa als grondstof en de verduurzaming van de chemische sector. Een overzicht van alle uitgebrachte adviezen treft u aan in deze publicatie.  

 

Uniek bij het tot stand komen van deze adviezen was de samenstelling van de commissie, met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, NGO’s, kennisinstellingen en de overheid. De commissieleden waren daarbij bereid om over de grenzen van hun eigen belangen heen te kijken en te denken in win-wincombinaties. De adviezen steunen daardoor op een breed maatschappelijk draagvlak.

 

Voor het uitbrengen van de adviezen en haar werkwijze ben ik de commissie zeer erkentelijk!

 

H.G.J. Kamp

Minister van Economische Zaken