Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

Missie

De ontwikkeling van een biobased economy biedt kansen voor het milieu, de economie en de werkgelegenheid. De verankering van duurzaamheid in deze ontwikkeling is echter essentieel. Inzet of productie van biomassa voor de biobased economy (energie, materialen, chemie) kan niet los gezien worden van landgebruik, biodiversiteit, andere milieueffecten en sociaaleconomische gevolgen. Een duurzame ontwikkeling van de biobased economy is alleen mogelijk als bedrijven die nu investeren weten waaraan ze moeten voldoen. Het is van groot belang om duurzaamheidsaspecten in kaart te brengen en te vertalen naar duidelijke criteria en andere beleidsinstrumenten. Om dat te doen is voeling met de praktijk van bedrijven nodig, maar ook met de beleidsontwikkelingen internationaal, Europees en in buurlanden zoals Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

 

Terminologie en afbakening

De Commissie Corbey sluit aan bij de terminologie die ook in Europa wordt gebruikt. De ‘bioeconomy’ omvat alle sectoren van de samenleving die biomassa gebruiken, inclusief voedsel. De ‘biobased economy’ betreft de sectoren chemie, materialen en energie waarin biomassa fossiele grondstoffen vervangt. Bioenergy is een van de sectoren binnen de biobased economy. Startpunt voor de adviezen van de Commissie Corbey is de inzet van biomassa in de bioeconomy, met daarbij het accent op de biobased economy. De verduurzaming van de voedselsector is onderwerp van advisering omdat dezelfde soort biomassa zowel in de voedselsector wordt ingezet als in de chemie-, materialen-, brandstof- of energiesector. Om te spreken van een duurzame biobased economy moet in ieder geval voedselzekerheid gegarandeerd zijn. Dit hangt samen met het onderliggende landbouwsysteem. De vraag hier is hoe een biobased economy kan bijdragen aan verduurzaming en investeringen in landbouwsystemen.

 

Missie
De Commissie Corbey wil ertoe bijdragen dat Nederland de kansen benut die de ontwikkeling van een biobased economy biedt voor de verduurzaming van landbouw, de energiesector en de chemiesector. De biobased economy speelt een belangrijke rol in het bereiken van de klimaatdoelstellingen (‘sturen op CO2’), de ontwikkeling van de kenniseconomie en efficiënt gebruik van grondstoffen. Daarnaast biedt de biobased economy kansen voor innovatie, export van duurzame productiemethoden en werkgelegenheid hier en elders in de wereld. De Commissie Corbey is zich ervan bewust dat, naast deze positieve effecten, er mogelijk ook negatieve effecten zijn van het stimuleren van grote hoeveelheden biomassa voor energiedoeleinden en materialen. Duurzaamheid is daarop het antwoord. Beleid is nodig waardoor de biobased economy de voedselzekerheid en biodiversiteit versterkt – en zeker niet aantast. De Commissie Corbey doet voorstellen om waar nodig nieuwe invulling te geven aan duurzaamheid en bepleit daarbij praktische en controleerbare uitvoeringsmaatregelen.”

 

Zie het Werkplan Commissie Corbey 2013-2015 voor verdere uitgangspunten.